Školné a organizační informace

ZŠ Leela je soukromou komunitní školou a veškeré náklady spojené s jejím fungováním (nájem, energie, vybavení, personál) prozatím pokrývá ze školného a finančních darů.

Školné se platí měsíčně na číslo účtu 311111840/0300 (celkem 12 plateb za kalendářní rok).

Měsíční školné a poplatky
  • 4200 Kč 1. dítě, 3500 Kč 2. dítě, 2800 Kč 3. a další dítě. (Celkem 12 plateb za kalendářní rok.) *
  • Kombinované vzdělávání -  600 Kč za každé dítě.  
    (Celkem 12 plateb za kalendářní rok.)
  • Třídenní adaptační pobyt je zpoplatněn částkou 1000Kč. První den je povinný pro děti i rodiče. Mohou si společně vyzkoušet, jak škola funguje. Další dva dny pobývá dítě ve škole již bez rodičů.

    V případě zápisu dítěte do ZŠ Leela bude poplatek odečten ze školného za daný měsíc. V opačném případě se poplatek nevrací. Řádná docházka začne následující den po ukončení adaptačního pobytu.  
  • Školní klub (družina) - ranní nebo odpolední 300Kč za dítě, ranní a odpolední 500Kč za dítě.

Organizační informace

Škola funguje každý všední den od 8:45 - 14:00 h.

Školní klub (družina) je dětem k dispozici před a po výukovém čase od 8:10-16:00h.

Harmonogram školního roku platí pro školu  Leela
i Klubík. Všechny plánované události najdete
v našem kalendáři.

Zahájení roku: 4. 9. 2023
Svátek: 28. 9. 2023
Ředitelské volno: 29. 9. 2023
Podzimní prázdniny: 26. - 27.10.2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2023
Zahájení v novém roce: 3.1. 2023
Konec prvního pololetí: 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 5. 2. - 12. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024
Svátek: 29. 3. 2024

Ukončení docházky: 28. 6. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024

* Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubíku do 15. dne v měsíci (včetně), hradí se plná výše školného/klubíkovného.
Nastoupí-li dítě do školy nebo Klubíku po 15. dnu v měsíci, hradí se poloviční platba.
Pokud dítě přijmeme v posledních dvou dnech měsíce, za daný měsíc platit nemusí.